Comunicació prèvia de primera ocupació

Quin cost té:

d'acord amb l'ordenença fiscal núm. 23

Quan es dóna resposta:

la comunicació és efectiva des del moment de la seva presentació. L'Ajuntament hi pot manifestar disconformitat en el termini d'un mes (art. 97.1 del ROAS)

Qui pot sol·licitar-ho:

els titulars de les llicències d'obres i els propietaris

Cal aportar:

 • TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
 • 1.- imprés adjunt

 • 2.- acreditació de la sol·liciutd de l'alta o alteració de l'Impost de Béns Immobles (model 902). L'alta s'ha de demanar a l'Organisme Autònom Local de Gestio Tributària situat a l'edifici del Petit Casal, al Passeig de l'Església 1 de Begues
 • 3.- certificat de final d'obra del tècnic director de les obres
 • 4.- plànol amb detall de la situació de les connexions en façana amb els serveis urbans, d'aigua, electricitat i sanejament, en format Autocad 2008 o inferior
 • 5.- plànol on quedin grafiades en planta coberta totes les construccions existents en la parcel·la, en format Autocad 2008 o inferior
 • 6.- pels edificis plurifamiliars: acreditació d'estar en possessió del Manual d'Ús i Manteniment de l'Edficació i certificat final d'instal·lació d'infrastructures comuns de telecomunicacions
 • 7- document acreditatiu de la correcta gestió dels residus
 • TRAMITACIÓ PRESENCIAL:
 • 1- Caldrà presentar totas els documents indicats a l'apartat anterior
 • 2.- CD que inclogui els plànols indicats als apartats 4 i 5 anteriors, en format Autocad 2008 o inferior

Canals de tramitació:

 • Presencial

Darrera actualització: 08.08.2018 | 11:02