Projecte de Parc urbà a la Parellada (1a. Fase) al municipi de Begues

Dimarts, 27 de desembre de 2016 a les 11:25

Àrea Metropolitana de Barcelona ANUNCI Exp. 2364/15. La Junta de govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió del 29 de novembre de 2016, ha acordat, aprovar inicialment el "projecte de Parc urbà a la Parellada (1a. Fase) al municipi de Begues" i sotmetre'l a informació pública per un termini de 30 dies hàbils, tenint-lo per definitivament aprovat si dintre del termini esmentat, no s'hi formulessin al·legacions. Durant el termini expressat l'esmentat projecte estarà a disposició dels interessats, al departament de Contractació d'aquesta Àrea Metropolitana de Barcelona, a l'adreça següent: carrer 62 núm. 16-18 Edifici A, planta segona, Zona Franca, 08040 Barcelona, i es podran formular les al•legacions que s'estimin oportunes en el Registre General de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a la mateixa adreça indicada.

També es pot consultar el document a l'Ajuntament de Begues si bé les possibles al·legacions i/o suggeriments s'han de presentar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona com a administració que l'exposa a informació pública.

Darrera actualització: 27.12.2016 | 11:28