Llicència d'obres majors

Quin cost té:

d'acord amb les ordenances fiscals 5 i 23

Quan es dóna resposta:

El termini màxim que l'Administració té per resoldre és de dos mesos

Qui pot sol·licitar-ho:

qualsevol persona, preferentment el propietari

Cal aportar:

 • TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
 • - projecte tècnic
 • - full d'assumeix la direcció de l'arquitecte director de les obres
 • - full d'assumeix la direcció de l'arquitecte tècnic director de l'execució de les obres
 • - últim rebut de l'Impost d'Activitats Econòmiques del contractista o certificació de l'Agència Tributària acreditativa de l'alta per l'epígraf corresponent en el Cens d'Activitats Econòmiques
 • - escriptura de propietat i rebut de l'Impost de Bèns Immobles
 • - en cas d'edificis plurifamiliars, projecte de telecomunicacions
 • - imprès de sol·licitud que trobareu en aquest ellaç

 • - En el termini de 10 dies naturals des de la petició telemàtica de la llicència, s'hauran de llliurar presencialment 2 exemplars del projecte tècnic (i del projecte de telecomunicacions en el seu cas) en format DINA-4
 • TRAMITACIÓ PRESENCIAL:
 • - 2 exemplars del projecte tècnic en format DINA-4
 • - fotocòpia de l'últim rebut de l'Impost d'Activitats Econòmiques del contractista o certificació de l'Agència Tributària acreditativa de l'alta per l'epígraf corresponent en el Cens d'Activitats Econòmiques
 • - escriptura de propietat i rebut de l'Impost de Bèns Immobles
 • - en cas d'edificis plurifamiliars, 2 exemplars del projecte de telecomunicacions en format DINA-4
 • - CD amb el projecte tècnic, el projecte de telecomunicacions en el seu cas, el full d'assumeix la direcció de l'arquitecte director de les obres, i el full d'assumeix la direcció de l'arquitecte tècnic director de l'execució de les obres
 • - imprès de sol·licitud que trobareu en aquest ellaç

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 04.05.2017 | 12:11