Cal domiciliar el rebut de l’IBI si es vol fraccionar-ne el pagament

Divendres, 15 de novembre de 2019 a les 09:00

El pagament fraccionat de l’Impost de Béns Immobles és una de les mesures que contemplen les Ordenances Fiscals per a facilitar a la ciutadania el compliment de les obligacions fiscals. Els impostos municipals contemplen també nombroses bonificacions.

A partir de l’any vinent, només les persones que tinguin domiciliat l’IBI podran fraccionar-ne el pagament. Així ho disposa l’Ordenança General de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), ens de la Diputació de Barcelona que s’encarrega del cobrament d’impostos i tributs delegats pels ajuntaments, com és el cas de Begues.

Així, totes aquelles persones de Begues que no tenen domiciliat el rebut de l’IBI i no el volen pagar de cop, podran aconseguir el full de domiciliació tant a l’ORGT (Petit Casal) com a l’OAC (Cal Pere Vell), així com descarregar-lo del web municipal begues.cat. El full de domiciliació estarà disponible en tots aquests espais en els propers dies.

Un cop omplert el document, el full s’ha de lliurar a l’ORGT abans de finalitzar el primer trimestre de l’any vinent.

Bonificacions en l’IBI

El fraccionament de l’IBI en tres terminis és una de les possibilitats que recull aquest impost municipal per a facilitar a la ciutadania que hi pugui fer front en millors condicions. El propi impost, però, també contempla bonificacions que permeten, per exemple, una rebaixa d’entre el 30 i el 50% per a famílies nombroses, així com d’altres ajudes per a col·lectius específics que s’incorporen per la via del Pressupost Municipal.

La proposta de modificació d’ordenances fiscals que actualment es troba en exposició pública, també planteja una nova bonificació del 50% de l’IBI durant tres anys per a promoure l’autoconsum energètic per a aquelles llars que optin per la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques.

Bonificacions en les transmissions i protecció del patrimoni històric

L’Impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana (la coneguda plusvàlua) també ofereix una bonificació del 60%, en les transmissions de terrenys i d’habitatge habitual realitzades per causa de mort a favor dels descendents, cònjuges o ascendents de primer grau.

També en les transmissions de terrenys en els que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de l’ocupació.

Així les coses, a més de reduir la càrrega econòmica d’aquestes transmissions, es posa en valor també la conservació i llegat del patrimoni històric i artístic del poble. No en va, per exemple, estan exempts de l’impost els titulars de béns situats en la zona de Conjunt Històric Artístic del municipi (o declarats béns d’interès cultural) i que hagin realitzat obres de conservació, millora o rehabilitació d’aquests béns.

Altres impostos i taxes bonificades

L’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres contempla una bonificació del 95% en els casos d’especial interès per circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de l’ocupació.

L'Impost sobre vehicles recull una bonificació del 100% en els vehicles històrics, alhora que es mantenen les bonificacions per als vehicles elèctrics (75%), híbrids (60%) i de baixes emissions contaminants (40%).

Pel que fa a les taxes de clavegueram i d’escombraries, s’ofereixen bonificacions de fins el 50% per a majors de 65 anys, pensionistes, vídues, persones amb invalidesa absoluta o permanent i amb baixa capacitat econòmica. A més, en el cas de la taxa d’escombraries, es manté la bonificació del 25% per a les llars que gestionin la seva pròpia brossa orgànica mitjançant el sistema d’autocompostatge.

Pel que fa a les llicències d’obres, comunicacions prèvies i altres serveis urbanístics,  tindran una bonificació del 100% la part proporcional de les obres que es destinin a millorar l’accessibilitat de les persones discapacitades que no siguin legalment obligatòries. Les obres destinades a la instal·lació d’energies no contaminants, ecològiques o renovables, que no siguin legalment obligatòries, gaudiran també d’una bonificació del 100%, així com aquelles obres que s’incloguin dins del Programa d’Arranjament d’Habitatges de la Diputació de Barcelona.

El servei de Llar d’Infants té vigents bonificacions en els casos de famílies monoparentals, nombroses, amb discapacitats, i per a dos germans escolaritzats de forma simultània i per escassa capacitat econòmica.

La formació en català per a persones adultes també manté les bonificacions adreçades a persones aturades, pensionistes, jubilades, famílies monoparentals i persones amb discapacitats. També la taxa d’escombraries i la de clavegueram contempla bonificacions per majors de 65 anys i pensionistes.

Finalment cal recordar que les entitats locals gaudeixen d’una bonificació del 100% en la taxa del servei de brigada municipal.

Darrera actualització: 14.11.2019 | 15:30