Comissions informatives

En sessió plenària de 2 de juliol de 2015 es va acordar la composició de la Comissió Informativa Permanent.

En sessió plenària de 26 de març de 2003 es va crear la comissió Informativa Permanent com a òrgan de caràcter complementari, que exerceix les funcions que estableixen els art. 20.1) de la LRBRL i 123 a 127 i 134 a 138 Del Real Decret estatal 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, en ser preceptiva la seva creació segons l’art. 60 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

En base als articles 60. 5 i 58.3 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya el nombre de membres pot ser igual per a cada grup i s’aplicarà el sistema de vot ponderat.

La composició de la Comissió Informativa Permanent queda  formada pels membres següents:

Presidenta:

Mercè Esteve i Pi (PDeCAT)

Com a regidors titulars els següents:

Joan Molina i Molina (PDeCAT)
Laura Granados i Wehrle (PDeCAT)
Maria Llauradó i Fornt (PDeCAT)
Jordi Montaña i Serres (PDeCAT)
Jaume Olivella i Riba (ERC-AM)
Josep Atsuara i Soriano (ERC-AM)
Ramon Guasch Viñas (EB-ICV)
Pere Ventura Santiago (EB-ICV)
Josefa Redondo Solís (regidora no adscrita)
Fernando Moya Cantarero (regidor no adscrit)
Andreu Azaustre López  (GdeB-CP)
Sadurní Vendrell Masip (TxB)

Pel que fa a la periodicitat de les comissions informatives es va acordar que es reuniran en sessió ordinària el dimecres anterior al Ple a celebrar, a les 19 hores. O bé, en el dia i hora que estableixi la Presidència, prèvia consulta als membres de la mateixa, i en tot cas, amb antelació suficient per debatre i preparar els assumptes del Ple Ordinari a efectuar.

Darrera actualització: 07.02.2019 | 10:57
Darrera actualització: 07.02.2019 | 10:57