Regidoria de Medi Ambient

El principal objectiu de la regidoria de Medi Ambient és el d'orientar el municipi cap al desenvolupament sostenible segons les línies estratègiques i les accions proposades per, entre d’altres, l´Agenda 21 local o el Pacte d’alcaldes i alcaldesses (PAES). Es treballa conjuntament amb la regidoria d´Urbanisme per tal de coordinar tots els projectes urbanístics des del punt de vista mediambiental. Es realitzen campanyes de sensiblilització ambiental, s´intenta millorar els resultats de la recollida selectiva....etc.

Destaquen els objectius següents:

  • Mantenir un territori ordenat, reforçant l’espai agrari i la xarxa hidrogràfica.
  • Conservar la biodiversitat i la qualitat del paisatge.
  • Incrementar la qualitat de vida al poble.
  • Potenciar l’abastament d’aigua de la pròpia conca i millorar la qualitat de les aigües.
  • Basar la gestió dels residus en fomentar la minimització i potenciar la reutilització i el reciclatge.
  • Afavorir l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables.
  • Potenciar la gestió ambiental municipal.
  • Fomentar l'educació per a la sostenibilitat i la participació de la ciutadania

La Regidoria de Medi Ambient és una àrea que abasta les temàtiques següents:

1. Gestió del servei de recollida de residus urbans

Gestió de la recollida dels residus municipals que es realitza en el nucli urbà i la recollida en àrees d’aportació que es fa a la deixalleria Seguiment dels balanços de la recollida per a cada una de les fraccions (orgànica, paper, envasos, vidre i rebuig) i del retorn del cànon de residus de l’Agència de Residus de Catalunya. Control de la gestió de la deixalleria, la recollida de trastos vells i altres residus especials com l’oli, les piles,.... 

L’objectiu de la gestió dels residus municipals de Begues és fomentar la recollida selectiva i facilitar les condicions perquè els veïns participin i es corresponsabilitzin d’una gestió ambiental de les seves deixalles, que permeti el reciclatge, la reutilització i la minimització de residus.

2. Elaboració de campanyes informatives i de sensibilització sobre minimització de residus, reciclatge, estalvi d’aigua, etc.:

Realització de campanyes de sensibilització ambiental destinades a què les persones assumeixin un canvi d’actituds i comportaments, que permetin unes activitats col•lectives i individuals ecològicament sostenibles (canvi d’hàbits en la recollida selectiva de deixalles, en l’estalvi d’aigua, etc.).

  • Campanya per afavorir el compostatge casolà.
  • Campanya de recollida d’oli usat.

3. Acció de Sostenibilitat

Els objectius i les accions concretes que s’han desenvolupat i que cal mantenir per avançar en el procés cap a la sostenibilitat del poble de Begues son:

Des de la regidora es treballa per anar incorporant els criteris ambientals en totes les actuacions vinculades a la gestió municipal i estimular els fluxos d’informació entre els diferents departaments i àrees municipals com a requeriment bàsic per fer front a la transversalitat del Pla.

Destaca en aquest punt el projecte d’aprofitament de la biomassa forestal per a la producció d’aigua calenta, actualment implantat a la escola pública, llar d’Infants, centre cívic i piscina coberta.

4. Gestió i manteniment de les actuacions de prevenció i protecció contra Incendis

Treballs forestals de prevenció d’incendis en els terrenys de titularitat municipal situats a menys de 500 m del bosc i vinculat al projecte de Biomassa.

Projecte de Silvopastura.

Treballs de prevenció d’incendis com són el manteniment de camins i pistes forestals per a la prevenció d’incendis.

Realització de tasques forestals en les zones verdes municipals.

Enjardinament de noves zones verdes i seguiment dels enjardinaments previstos en els projectes de nova urbanització.

5. Entorn natural

Seguiment i control de les diferents infraestructures i activitats, amb coordinació amb els serveis tècnics municipals, de les actuacions amb incidència amb l’entorn natural i el paisatge. La gestió municipal va dirigida tant a la conservació i millora de la qualitat ambiental i la biodiversitat.

En aquest àmbit es mante coordinació i es participa dels òrgans consultius amb el Parc del Garraf depenent de la Diputació de Barcelona.


Responsable Tècnic: Liberto Mas García

Avinguda Torres Vilaró, 4 - 08859 Begues - Barcelona
Telèfon: 936 390 538
Correu electrònic: begues@begues.cat
Horari:  
Visites a concertar
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 15.06.2019 | 18:47