Juntes de portaveus

La Junta de Portaveus és un òrgan de negociació política en el si de l’Ajuntament, que reuneix als portaveus representants de cada grup polític, elegits pels membres del grup. La Junta de Portaveus tindrà sempre caràcter deliberant i en les seves sessions no s’adoptaran acords ni resolucions amb força d’obligar ni vincular a tercers.

La Junta de Portaveus té com a objecte:

A) Accedir a les informacions que la presidència els proporcioni per a difondre-la entre els membres dels diferents grups polítics.
B) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i amb la seva participació en els debats corporatius.
C) Consensuar assumptes que es poden presentar a l’aprovació dels òrgans competents.

La Junta de Portaveus es reuneix cada dos mesos, en l'últim dimecres del mes que no tingui lloc ple ordinari o extraordinari, a les 19h, llevat del mes d’agost, i cada vegada que l’Alcaldia - Presidència ho estimi pertinent.

A les sessions d’aquestes Juntes de Portaveus podran assistir-hi tots els regidors de l’Ajuntament si així ho decideix la Presidència.

La composició és la següent:

President/a:

Mercè Esteve i Pi , Alcaldessa (PDeCAT)

Vocals:

Joan Molina i Molina , portaveu PDeCAT
Laura Granados i Wehrle , portaveu suplent PDeCAT
Jaume Olivella i Riba , portaveu ERC - AM
Josep Atsuara i Soriano , portaveu suplent ERC - AM
Ramon Guasch Viñas , portaveu EB -ICV
Pere Ventura Santiago , portaveu suplent EB -ICV
Josefa Redondo Solís , portaveu PP
Fernando Moya Cantarero , portaveu suplent PP
Margarida Camprubí Vendrell , portaveu GdeB-CP
Sadurní Vendrell Masip , portaveu TxB

Darrera actualització: 27.08.2018 | 13:33
Darrera actualització: 27.08.2018 | 13:33