Ple municipal

El ple és un òrgan col·legiat necessari de l’organització municipal que, sota la presidència de l’alcalde/alcaldessa, està integrat per tots els regidors i totes les regidores. 

Les competències del ple s’estableixen a l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) i demés normes jurídiques que el desenvolupen, esmenen o modifiquen.

El ple municipal està integrat per tots els regidors i totes les regidores i és presidit per l’alcaldessa.

Les classes de sessions plenàries es regulen a l’article 46 de la LBRL, en principi aquestes poden ser ordinàries, extraordinàries o extraordinàries de caràcter urgent.

La periodicitat de les sessions del ple es va acordar en el ple extraordinari de data 2 de juliol de 2015, decidint-se celebrar una sessió ordinària cada dos mesos, l’últim dimecres del mes a les 19h. Podeu consultar la previsió de sessions en aquest enllaç .

En cas que les sessions ordinàries no es convoquin en els dies previstos, es duran a terme un altre dia amb el mateix caràcter, sense que se’n puguin demorar les convocatòries més de set dies.

Els plens municipals s'emeten en directe i es poden seguir  aquí .

En cada document de les actes dels plens podeu visualitzar també els vídeos corresponents.

Actes dels plens municipals

Pàgina 2 de 8
Pàgina 2 de 8
Darrera actualització: 01.08.2017 | 17:30
Darrera actualització: 01.08.2017 | 17:30