Ple municipal

El ple és un òrgan col·legiat necessari de l’organització municipal que, sota la presidència de l’alcalde/alcaldessa, està integrat per tots els regidors i totes les regidores. 

Les competències del ple s’estableixen a l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) i demés normes jurídiques que el desenvolupen, esmenen o modifiquen.

El ple municipal està integrat per tots els regidors i totes les regidores i és presidit per l’alcaldessa.

Les classes de sessions plenàries es regulen a l’article 46 de la LBRL, en principi aquestes poden ser ordinàries, extraordinàries o extraordinàries de caràcter urgent.

La periodicitat de les sessions del ple es va acordar en el ple extraordinari de data 2 de juliol de 2015, decidint-se celebrar una sessió ordinària cada dos mesos, l’últim dimecres del mes a les 19h. Podeu consultar la previsió de sessions en aquest enllaç .

En cas que les sessions ordinàries no es convoquin en els dies previstos, es duran a terme un altre dia amb el mateix caràcter, sense que se’n puguin demorar les convocatòries més de set dies.

Els plens municipals s'emeten en directe i es poden seguir  aquí .

En cada document de les actes dels plens podeu visualitzar també els vídeos corresponents. Tanmateix, des de maig de 2018, les actes en format de vídeo es poden consultar al portal del sistema de videoacta de l'Ajuntament de Begues

Actes dels plens municipals

Pàgina 2 de 9
Pàgina 2 de 9
Darrera actualització: 28.05.2018 | 17:22
Darrera actualització: 28.05.2018 | 17:22